کوزه‌ی آب، تو راه چشمه می‌شکند

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

کوزه‌ی آب، تو راه چشمه می‌شکند!

مترادف مارگیر را آخر مار می‌کشد!

مثل به گونه‌ی کوزه به راه آب می‌شکند نیز می‌آید.